não vai não

não vai não概览

上场比赛
5226
最近更新
单排积分
4568
最近更新
开黑积分
2,211-1,891-30
战绩
53.51%
胜率
1,601
角色和分路根据最近分析的比赛
90% 核心
中路
劣势路
优势路
核心 比例:
60% 中路
21% 劣势路
18% 优势路
1% 游走
0% 野区
辅助 比例:
60% 劣势路
30% 优势路
10% 游走
0% 野区
0% 中路
最多使用英雄所有时间
比赛
173
胜率
57.80%
杀/死/助攻
3.36
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 85.37%70 核心
 • 14.63%12 辅助
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 47.56%39 中路
 • 30.49%25 优势路
 • 13.41%11 游走
 • 7.32%6 劣势路
 • 1.22%1 野区
比赛
153
胜率
58.82%
杀/死/助攻
3.57
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%42 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 76.19%32 中路
 • 23.81%10 劣势路
比赛
106
胜率
50.94%
杀/死/助攻
3.01
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 94.74%36 核心
 • 5.26%2 辅助
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 81.58%31 劣势路
 • 15.79%6 中路
 • 2.63%1 优势路
比赛
100
胜率
45.00%
杀/死/助攻
3.09
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%35 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 85.71%30 优势路
 • 5.71%2 野区
 • 5.71%2 劣势路
 • 2.86%1 中路
比赛
98
胜率
57.14%
杀/死/助攻
3.84
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%32 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 53.13%17 劣势路
 • 43.75%14 优势路
 • 3.13%1 野区
比赛
97
胜率
59.79%
杀/死/助攻
3.51
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%32 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 100.00%32 中路
比赛
91
胜率
60.44%
杀/死/助攻
2.31
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 95.35%41 辅助
 • 4.65%2 核心
路线
游走
  比例比赛 分路
 • 53.49%23 游走
 • 32.56%14 优势路
 • 6.98%3 野区
 • 4.65%2 中路
 • 2.33%1 劣势路
比赛
85
胜率
55.29%
杀/死/助攻
2.74
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 74.00%37 辅助
 • 26.00%13 核心
路线
游走
  比例比赛 分路
 • 38.00%19 游走
 • 26.00%13 劣势路
 • 22.00%11 中路
 • 14.00%7 优势路
比赛
83
胜率
50.60%
杀/死/助攻
3.95
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%36 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 86.11%31 中路
 • 8.33%3 优势路
 • 5.56%2 野区
比赛
79
胜率
45.57%
杀/死/助攻
2.17
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 81.82%27 辅助
 • 18.18%6 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 36.36%12 劣势路
 • 36.36%12 优势路
 • 15.15%5 中路
 • 12.12%4 游走
最近的比赛
英雄
Templar Assassin
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
42:37
杀/死/助攻
14/5/9
英雄
Void Spirit
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
23:14
杀/死/助攻
6/6/3
英雄
Ember Spirit
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
25:09
杀/死/助攻
7/2/6
英雄
Void Spirit
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛x3
全阵营选择
持续时间
22:41
杀/死/助攻
1/6/2
英雄
Void Spirit
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
31:55
杀/死/助攻
10/5/2
英雄
Queen of Pain
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
52:10
杀/死/助攻
12/4/16
英雄
Dragon Knight
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
33:14
杀/死/助攻
9/2/11
英雄
Void Spirit
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
26:18
杀/死/助攻
7/3/3
英雄
Phantom Lancer
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
21:31
杀/死/助攻
4/2/11
英雄
Queen of Pain
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
28:44
杀/死/助攻
12/1/7
英雄
Viper
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
20:32
杀/死/助攻
3/9/3
英雄
Riki
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
23:44
杀/死/助攻
9/5/3
英雄
Void Spirit
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
58:02
杀/死/助攻
11/3/16
英雄
Winter Wyvern
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
36:31
杀/死/助攻
6/9/19
英雄
Queen of Pain
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
29:02
杀/死/助攻
12/1/18
5,545 成就积分最近取得的成就
活跃度过去 3 月内

2019-11-20

Record: 0-0

2019-11-21

Record: 0-0

2019-11-22

Record: 0-0

2019-11-23

Record: 0-0

2019-11-24

Record: 0-0

2019-11-25

Record: 0-0

2019-11-26

Record: 0-0

2019-11-27

Record: 0-0

2019-11-28

Record: 4-1

2019-11-29

Record: 1-0

2019-11-30

Record: 2-5
12月

2019-12-01

Record: 4-2

2019-12-02

Record: 1-4

2019-12-03

Record: 0-0

2019-12-04

Record: 0-0

2019-12-05

Record: 0-0

2019-12-06

Record: 1-2

2019-12-07

Record: 0-2

2019-12-08

Record: 5-6

2019-12-09

Record: 0-0

2019-12-10

Record: 0-0

2019-12-11

Record: 1-0

2019-12-12

Record: 0-0

2019-12-13

Record: 2-1

2019-12-14

Record: 5-6

2019-12-15

Record: 2-8

2019-12-16

Record: 3-4

2019-12-17

Record: 3-0

2019-12-18

Record: 2-0

2019-12-19

Record: 2-3

2019-12-20

Record: 3-4

2019-12-21

Record: 4-4

2019-12-22

Record: 2-1

2019-12-23

Record: 1-2

2019-12-24

Record: 3-0

2019-12-25

Record: 4-3

2019-12-26

Record: 2-8

2019-12-27

Record: 3-2

2019-12-28

Record: 4-3

2019-12-29

Record: 5-6

2019-12-30

Record: 3-4

2019-12-31

Record: 2-1
1月 2020

2020-01-01

Record: 4-7

2020-01-02

Record: 4-7

2020-01-03

Record: 5-1

2020-01-04

Record: 6-2

2020-01-05

Record: 7-4

2020-01-06

Record: 6-3

2020-01-07

Record: 3-1

2020-01-08

Record: 2-3

2020-01-09

Record: 4-3

2020-01-10

Record: 3-0

2020-01-11

Record: 3-4

2020-01-12

Record: 0-3

2020-01-13

Record: 0-0

2020-01-14

Record: 0-0

2020-01-15

Record: 0-0

2020-01-16

Record: 0-0

2020-01-17

Record: 6-2

2020-01-18

Record: 4-6

2020-01-19

Record: 4-2

2020-01-20

Record: 4-5

2020-01-21

Record: 0-0

2020-01-22

Record: 0-0

2020-01-23

Record: 0-0

2020-01-24

Record: 1-1

2020-01-25

Record: 2-1

2020-01-26

Record: 1-1

2020-01-27

Record: 0-0

2020-01-28

Record: 0-0

2020-01-29

Record: 0-0

2020-01-30

Record: 0-0

2020-01-31

Record: 2-1
2月

2020-02-01

Record: 2-4

2020-02-02

Record: 4-2

2020-02-03

Record: 0-0

2020-02-04

Record: 0-0

2020-02-05

Record: 1-0

2020-02-06

Record: 1-0

2020-02-07

Record: 1-2

2020-02-08

Record: 1-0

2020-02-09

Record: 3-0

2020-02-10

Record: 0-0

2020-02-11

Record: 0-0

2020-02-12

Record: 0-0

2020-02-13

Record: 2-2

2020-02-14

Record: 0-2

2020-02-15

Record: 0-0

2020-02-16

Record: 0-0

2020-02-17

Record: 0-0

2020-02-18

Record: 0-0

2020-02-19

Record: 0-0

2020-02-20

Record: 0-0
生命周期数据所有时间
概览比赛胜率
统计数据4,291
53.58%
没有数据纪录151
32.45%
房间类别比赛胜率
天梯匹配3,461
51.78%
普通匹配767
61.02%
其他13
53.85%
游戏模式比赛胜率
全英雄选择3,686
52.06%
其他473
62.58%
阵营比赛胜率
夜魇2,192
51.60%
天辉2,099
55.65%
地区比赛胜率
西欧2,248
52.14%
俄罗斯1,771
52.85%
其他256
68.36%
Data Quality
B-
TrueSight 数据概览
最近分析的比赛C
所有比赛分析B+
Plus会员
好友本周
好友比赛胜率
最近没有同好友的比赛
曾用名STEAM_0:1:70710289
名称最后一次使用
não vai não
miss those nights.
everyday i feel l...
.v3ndetta弱い
.burdenboy弱い

最近更新

We're looking for Dota fans and players to share feedback in an online survey. If you have opinions about Dota esports and a few minutes to spare, please complete the survey for a chance to be interviewed and win a free $20 Steam Gift Card!