ൠ

概览

上场比赛
87-93-2
战绩
47.80%
胜率
角色和分路根据最近分析的比赛
77% 核心
劣势路
优势路
核心 比例:
36% 劣势路
33% 优势路
14% 野区
14% 中路
3% 游走
23% 辅助
辅助 比例:
52% 优势路
43% 劣势路
4% 游走
0% 野区
0% 中路
最多使用英雄所有时间
比赛
15
胜率
53.33%
杀/死/助攻
2.44
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%12 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 50.00%6 中路
 • 25.00%3 野区
 • 25.00%3 劣势路
比赛
14
胜率
50.00%
杀/死/助攻
3.57
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%9 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 77.78%7 优势路
 • 22.22%2 劣势路
比赛
13
胜率
23.08%
杀/死/助攻
1.44
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 60.00%6 辅助
 • 40.00%4 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 70.00%7 劣势路
 • 30.00%3 优势路
比赛
12
胜率
50.00%
杀/死/助攻
2.49
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 50.00%4 核心
 • 50.00%4 辅助
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 50.00%4 优势路
 • 25.00%2 劣势路
 • 12.50%1 游走
 • 12.50%1 中路
比赛
9
胜率
22.22%
杀/死/助攻
1.78
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 66.67%4 核心
 • 33.33%2 辅助
路线
游走
  比例比赛 分路
 • 33.33%2 游走
 • 33.33%2 野区
 • 16.67%1 劣势路
 • 16.67%1 优势路
比赛
9
胜率
55.56%
杀/死/助攻
3.00
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%8 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%8 优势路
比赛
8
胜率
75.00%
杀/死/助攻
2.65
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%8 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 87.50%7 劣势路
 • 12.50%1 优势路
比赛
5
胜率
20.00%
杀/死/助攻
2.33
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 100.00%3 辅助
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%3 劣势路
比赛
5
胜率
100.00%
杀/死/助攻
5.89
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%4 核心
路线
打野
  比例比赛 分路
 • 75.00%3 野区
 • 25.00%1 优势路
比赛
5
胜率
100.00%
杀/死/助攻
7.44
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%3 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%3 优势路
最近的比赛
英雄
Lycan
High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
22:30
杀/死/助攻
6/2/2
英雄
Silencer
High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
32:21
杀/死/助攻
11/7/4
英雄
Lion
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
32:24
杀/死/助攻
0/12/8
英雄
Morphling
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
52:25
杀/死/助攻
6/5/6
英雄
Morphling
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
35:36
杀/死/助攻
4/7/9
英雄
Io
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
32:57
杀/死/助攻
6/10/7
英雄
Monkey King
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
39:15
杀/死/助攻
7/11/9
英雄
Pugna
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
53:19
杀/死/助攻
1/17/14
英雄
Puck
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
36:57
杀/死/助攻
7/12/18
英雄
Necrophos
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
23:17
杀/死/助攻
6/3/16
英雄
Drow Ranger
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
34:07
杀/死/助攻
8/7/11
英雄
Anti-Mage
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
38:12
杀/死/助攻
7/8/6
英雄
Anti-Mage
Very High 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
31:52
杀/死/助攻
9/3/7
英雄
Faceless Void
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
31:21
杀/死/助攻
7/6/9
英雄
Meepo
Very High 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
36:32
杀/死/助攻
5/7/10
700 成就积分最近取得的成就
活跃度过去 3 月内

2019-12-28

Record: 0-0

2019-12-29

Record: 0-0

2019-12-30

Record: 0-0

2019-12-31

Record: 0-0
1月 2020

2020-01-01

Record: 0-0

2020-01-02

Record: 0-0

2020-01-03

Record: 0-0

2020-01-04

Record: 0-0

2020-01-05

Record: 0-0

2020-01-06

Record: 0-0

2020-01-07

Record: 0-0

2020-01-08

Record: 0-0

2020-01-09

Record: 0-0

2020-01-10

Record: 0-0

2020-01-11

Record: 0-0

2020-01-12

Record: 0-0

2020-01-13

Record: 0-0

2020-01-14

Record: 0-0

2020-01-15

Record: 0-0

2020-01-16

Record: 0-0

2020-01-17

Record: 0-0

2020-01-18

Record: 0-0

2020-01-19

Record: 0-0

2020-01-20

Record: 0-0

2020-01-21

Record: 0-0

2020-01-22

Record: 0-0

2020-01-23

Record: 0-0

2020-01-24

Record: 0-0

2020-01-25

Record: 0-0

2020-01-26

Record: 0-0

2020-01-27

Record: 0-0

2020-01-28

Record: 0-0

2020-01-29

Record: 0-0

2020-01-30

Record: 0-0

2020-01-31

Record: 0-0
2月

2020-02-01

Record: 0-0

2020-02-02

Record: 0-0

2020-02-03

Record: 0-0

2020-02-04

Record: 1-1

2020-02-05

Record: 2-0

2020-02-06

Record: 5-2

2020-02-07

Record: 5-6

2020-02-08

Record: 3-4

2020-02-09

Record: 7-4

2020-02-10

Record: 3-5

2020-02-11

Record: 5-4

2020-02-12

Record: 6-1

2020-02-13

Record: 2-3

2020-02-14

Record: 2-1

2020-02-15

Record: 0-5

2020-02-16

Record: 7-1

2020-02-17

Record: 4-4

2020-02-18

Record: 4-4

2020-02-19

Record: 5-8

2020-02-20

Record: 3-3

2020-02-21

Record: 5-5

2020-02-22

Record: 5-8

2020-02-23

Record: 1-6

2020-02-24

Record: 1-1

2020-02-25

Record: 0-2

2020-02-26

Record: 0-1

2020-02-27

Record: 0-0

2020-02-28

Record: 0-0

2020-02-29

Record: 4-0
3月

2020-03-01

Record: 0-2

2020-03-02

Record: 2-3

2020-03-03

Record: 3-0

2020-03-04

Record: 0-4

2020-03-05

Record: 0-1

2020-03-06

Record: 0-0

2020-03-07

Record: 0-2

2020-03-08

Record: 0-0

2020-03-09

Record: 0-0

2020-03-10

Record: 0-0

2020-03-11

Record: 0-0

2020-03-12

Record: 0-0

2020-03-13

Record: 0-0

2020-03-14

Record: 0-0

2020-03-15

Record: 0-1

2020-03-16

Record: 0-0

2020-03-17

Record: 0-0

2020-03-18

Record: 0-0

2020-03-19

Record: 0-0

2020-03-20

Record: 0-0

2020-03-21

Record: 0-0

2020-03-22

Record: 0-0

2020-03-23

Record: 0-0

2020-03-24

Record: 0-0

2020-03-25

Record: 0-0

2020-03-26

Record: 0-0

2020-03-27

Record: 0-0

2020-03-28

Record: 0-0
生命周期数据所有时间
概览比赛胜率
统计数据184
47.83%
房间类别比赛胜率
普通匹配157
49.68%
天梯匹配27
37.04%
游戏模式比赛胜率
全英雄选择182
47.80%
技能随机模式1
100.00%
阵营比赛胜率
夜魇98
42.86%
天辉86
53.49%
地区比赛胜率
东南亚服务器183
47.54%
韩国1
100.00%
Data Quality
B-
TrueSight 数据概览
最近分析的比赛D
所有比赛分析A+
Plus会员
好友本周
好友比赛胜率
最近没有同好友的比赛
曾用名STEAM_0:0:197684440
名称最后一次使用
asdfasrdwaf
1 or 2
Yuwin-virus

最近更新