3.A.M. Cặn Bã Rác Rưởi

3.A.M. Cặn Bã Rác Rưởi概览

上场比赛
3,335-3,254-52
战绩
50.22%
胜率
角色和分路根据最近分析的比赛
65% 核心
劣势路
优势路
核心 比例:
47% 劣势路
29% 优势路
23% 中路
2% 游走
0% 野区
35% 辅助
辅助 比例:
31% 劣势路
31% 优势路
29% 游走
9% 中路
0% 野区
最多使用英雄所有时间
比赛
304
胜率
49.34%
杀/死/助攻
2.39
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 85.71%6 辅助
 • 14.29%1 核心
路线
游走
  比例比赛 分路
 • 28.57%2 游走
 • 28.57%2 中路
 • 28.57%2 优势路
 • 14.29%1 劣势路
比赛
203
胜率
45.32%
杀/死/助攻
2.10
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 66.67%2 核心
 • 33.33%1 辅助
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 66.67%2 劣势路
 • 33.33%1 游走
比赛
182
胜率
59.34%
杀/死/助攻
3.02
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%3 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%3 优势路
比赛
165
胜率
56.97%
杀/死/助攻
3.10
比赛
152
胜率
38.16%
杀/死/助攻
2.10
比赛
145
胜率
50.34%
杀/死/助攻
2.39
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%2 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%2 劣势路
比赛
128
胜率
56.25%
杀/死/助攻
2.71
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%4 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%4 优势路
比赛
118
胜率
47.46%
杀/死/助攻
2.45
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 中路
比赛
114
胜率
51.75%
杀/死/助攻
2.81
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%2 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%2 劣势路
比赛
112
胜率
50.00%
杀/死/助攻
2.73
最近的比赛
英雄
Pudge
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
41:36
杀/死/助攻
12/12/13
英雄
Monkey King
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
49:19
杀/死/助攻
11/10/18
英雄
Tusk
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
50:00
杀/死/助攻
1/15/10
英雄
Slark
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
44:05
杀/死/助攻
1/7/8
英雄
Monkey King
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
43:17
杀/死/助攻
13/9/7
英雄
Pudge
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
36:13
杀/死/助攻
6/8/16
英雄
Spectre
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
42:55
杀/死/助攻
6/2/27
英雄
Bristleback
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
36:59
杀/死/助攻
10/3/14
英雄
Pugna
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
1:16:27
杀/死/助攻
24/13/15
英雄
Bristleback
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
35:05
杀/死/助攻
11/2/11
英雄
Dawnbreaker
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
33:39
杀/死/助攻
9/9/10
英雄
Bounty Hunter
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
34:19
杀/死/助攻
7/10/9
英雄
Pudge
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
40:19
杀/死/助攻
5/13/7
英雄
Abaddon
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
36:27
杀/死/助攻
6/8/8
英雄
Spectre
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
34:57
杀/死/助攻
6/0/27
6,380 成就积分最近取得的成就
活跃度过去 3 月内

2021-01-15

Record: 0-0

2021-01-16

Record: 0-0

2021-01-17

Record: 0-0

2021-01-18

Record: 0-0

2021-01-19

Record: 0-0

2021-01-20

Record: 0-0

2021-01-21

Record: 0-0

2021-01-22

Record: 0-0

2021-01-23

Record: 0-0

2021-01-24

Record: 0-0

2021-01-25

Record: 0-0

2021-01-26

Record: 0-0

2021-01-27

Record: 0-0

2021-01-28

Record: 0-0

2021-01-29

Record: 0-0

2021-01-30

Record: 0-0

2021-01-31

Record: 0-0
2月

2021-02-01

Record: 0-0

2021-02-02

Record: 0-0

2021-02-03

Record: 0-0

2021-02-04

Record: 0-0

2021-02-05

Record: 0-0

2021-02-06

Record: 0-0

2021-02-07

Record: 0-0

2021-02-08

Record: 0-0

2021-02-09

Record: 0-0

2021-02-10

Record: 0-0

2021-02-11

Record: 1-0

2021-02-12

Record: 0-0

2021-02-13

Record: 0-0

2021-02-14

Record: 0-0

2021-02-15

Record: 0-0

2021-02-16

Record: 0-0

2021-02-17

Record: 0-0

2021-02-18

Record: 0-0

2021-02-19

Record: 0-0

2021-02-20

Record: 0-0

2021-02-21

Record: 0-0

2021-02-22

Record: 0-0

2021-02-23

Record: 0-0

2021-02-24

Record: 0-0

2021-02-25

Record: 0-0

2021-02-26

Record: 0-0

2021-02-27

Record: 0-0

2021-02-28

Record: 0-0
3月

2021-03-01

Record: 0-2

2021-03-02

Record: 1-0

2021-03-03

Record: 0-0

2021-03-04

Record: 0-0

2021-03-05

Record: 0-0

2021-03-06

Record: 0-0

2021-03-07

Record: 0-0

2021-03-08

Record: 0-1

2021-03-09

Record: 2-1

2021-03-10

Record: 3-1

2021-03-11

Record: 0-0

2021-03-12

Record: 0-0

2021-03-13

Record: 1-0

2021-03-14

Record: 0-1

2021-03-15

Record: 1-1

2021-03-16

Record: 0-0

2021-03-17

Record: 2-2

2021-03-18

Record: 0-0

2021-03-19

Record: 0-0

2021-03-20

Record: 0-0

2021-03-21

Record: 1-0

2021-03-22

Record: 1-0

2021-03-23

Record: 1-0

2021-03-24

Record: 0-0

2021-03-25

Record: 2-1

2021-03-26

Record: 1-0

2021-03-27

Record: 3-1

2021-03-28

Record: 5-0

2021-03-29

Record: 2-1

2021-03-30

Record: 1-0

2021-03-31

Record: 3-0
4月

2021-04-01

Record: 0-0

2021-04-02

Record: 1-0

2021-04-03

Record: 0-0

2021-04-04

Record: 1-1

2021-04-05

Record: 1-5

2021-04-06

Record: 1-2

2021-04-07

Record: 1-0

2021-04-08

Record: 0-0

2021-04-09

Record: 1-1

2021-04-10

Record: 0-1

2021-04-11

Record: 1-2

2021-04-12

Record: 2-1

2021-04-13

Record: 1-2

2021-04-14

Record: 1-1

2021-04-15

Record: 0-1
生命周期数据所有时间
概览比赛胜率
统计数据6,991
49.72%
没有数据纪录183
41.53%
房间类别比赛胜率
天梯匹配3,936
49.36%
普通匹配3,018
50.10%
其他4
25.00%
游戏模式比赛胜率
全英雄选择5,988
50.00%
其他125
49.60%
阵营比赛胜率
天辉3,540
52.03%
夜魇3,451
47.35%
地区比赛胜率
东南亚服务器6,764
49.91%
其他187
43.85%
Data Quality
F
TrueSight 数据概览
最近分析的比赛F
所有比赛分析F
Plus会员
好友本周
好友比赛胜率
最近没有同好友的比赛
曾用名STEAM_0:1:50700424
名称最后一次使用
3.A.M. Cặn Bã Rác...
3.A.M. Sorry I Do...
3.A.M. Diễn Viên ...
3.A.M. Trùm Chơi Đĩ
3.A.M. Chơi Giỏi

最近更新